19.12.2010

Schematizing talent management, a core business issue, Pakistan

Artykuł poświęcony jest analizie czynników, które wpływają na zarządzanie talentami w sektorze korporacyjnym Pakistanu. Na podstawie przeglądu literatury badano zależności pomiędzy procesami ZT a m.in. zaangażowaniem pracowników. Opublikowano w "Far East Journal of Psychology and Business", Vol. 2 No 1, December 2010.  Autorzy: Schehar Bano, dr Muhamamd Aslam Khan,Qazi Habib Ur Rehman, Asad Afzal Humayoun. Czytaj online...

17.12.2010

B. Groysberg "Chasing Stars: The Myth of Talent and the Portability of Performance"

W nowej książce B. Groyberg analizuje "pogoń za gwiazdami" i "przenaszalność" talentu pomiędzy organizacjami. Problem, o którym mowa, pojawia się, gdy przedsiębiorstwo pozyskuje świetnego pracownika od konkurencji, nie dając szansy własnym pracownikom, ze względu na ich mniejsze kompetencje, a następnie okazuje się, że pozyskana gwiazda nie odnosi w nowym środowisku sukcesów, a jej wyniki są wręcz gorsze. Czy oznacza to, że przedsiębiorstwa powinny zaprzestać "pogoni za talentami"? Książka do kupienia m.in. w serwisie Amazon.com.

13.12.2010

System informacji o talentach

W Zeszytach Naukowych nr 807 UE Kraków ukazał się artykuł "System informacji o talentach" Jacka Kopecia. Autor prezentuje w nim sposób budowy i funkcjonowania systemu informacji o talentach. Celem takiego systemu byłoby gromadzenie i przetwarzanie danych na temat utalentowanych pracowników, co pozwoliłoby na lepsze i efektywniejsze zarządzanie tą grupą. ["Prace z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi", Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2010]

08.12.2010

Klasyczne ujęcie problematyki talentów pracowniczych

W publikacji zbiorczej Uniwersytetu Łódzkiego ukazał się artykuł "Klasyczne ujęcie problematyki talentów pracowniczych" Marka Jabłońskiego. Przypomina on m.in., że talentami zajmował się jeden z klasyków zarządzania K. Heller już w... 1932 roku! Jabłoński cytuje Hellera prezentując m.in. ówczesny pogląd na strukturę talentu, a także odnosi się do współczesnych poglądów na ten temat. ["Nurt metodologiczny w naukach o zarządzaniu" W. Błaszczyk, I. Bednarska-Wnuk, P. Kuźbik (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2010]

06.12.2010

Projekt "Uzdolniony sportowo Dolnoślązak" jako przykład zarządzania talentami

Opracowanie poświęcone jest zarządzaniu talentami w grach sportowych. Autor charakteryzuje pokrótce pojęcie i podstawowe procesy zarządzania talentami, a następnie prezentuje projekt "Uzdolniony sportowo Dolnoślązak". ZT w grach sportowych uznaje on za wieloletni proces, w którym identyfikuje się ujawniane przez nielicznych uzdolnienia (input), które przekształcane są w profile kompetencyjne transformowane ostatecznie do firm sportowych (output). [Ł. Panfil, "Projekt "Uzdolniony sportowo Dolnoślązak" jako przykład zarządzania talentami" (w:) "Menedżer w gospodarce opartej na wiedzy" T. Listwan, S.A. Witkowski (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2010, do kupienia online...]

Rola topmenedżerów w zarządzaniu talentami

W opracowaniu skupiono się na zadaniach topmenedżerów w procesie zarządzania talentami. Należą do nich (według autora): identyfikowanie talentów w organizacji, przyciągnięcie ich do firmy, dbanie o ich rozwój, motywowanie i utrzymywanie w przedsiębiorstwie. [J. Kopeć, "Rola topmenedżerów w zarządzaniu talentami" (w:) "Menedżer w gospodarce opartej na wiedzy" T. Listwan, S.A. Witkowski (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2010, do kupienia online...]

Podmiotowe a atrybutowe zarządzanie talentami

W opracowaniu zaprezentowano dwa podejścia do koncepcji zarządzania talentami: podmiotowe i atrybutowe. Talent rozumiany podmiotowo to osoba wyróżniająca się pewnymi zdolnościami. W rezultacie zarządzanie talentami polega na zarządzaniu pewną grupą wybranych osób, m.in. poprzez realizowanie dla nich programów rozwojowych. Atrybutowe zarządzanie talentami opiera się na identyfikowaniu i maksymalnym wykorzystaniu talentów (zdolności) wszystkich pracowników. Autorka uważa, że podmiotowe ZT jest "marnotrawstwem", gdyż sposób ten ogranicza dostępną pulę talentów. ["Podmiotowe a atrybutowe zarządzanie talentami podwładnych" Beata Jamka (w:) "Menedżer w gospodarce opartej na wiedzy" T. Listwan, S.A. Witkowski (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2010, do kupienia online...].

04.12.2010

Raport "Talent Edge 2020: Blueprints for the new normal"

Talent Edge 2020 to tytuł kolejnej serii globalnych badań prowadzonych przez ekspertów z Deloitte. Raport przedstawia wyniki z badania prowadzonego w październiku 2010 r. na ponad 300 menedżerach i dyrektorach HR z firm z całego świata. Jego celem było zbadanie zmieniających się priorytetów i strategii wobec talentów w dużych firmach. Czytaj online...

22.11.2010

Rola zarządzania talentami w procesie budowy potencjału innowacyjnego organizacji

Wiele polskich przedsiębiorstw zdaje sobie sprawę z wagi zarządzania talentami, jednak tylko nieliczni wdrożyli autentyczne programy opierające się na identyfikacji i rozwoju talentów. H. Bieniok, Rola zarządzania talentami w procesie budowy potencjału innowacyjnego organizacji, [w:] H. Jagoda, J. Lichtarski, red., Kierunki i dylematy rozwoju nauki i praktyki zarządzania przedsiębiorstwem, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2010. Do kupienia...

Zarządzanie talentami – nowy nurt zarządzania kadrami w organizacjach

W artykule podkreślono m.in. konieczność podjęcia działań zmierzających do zatrzymywania talentów, a także monitorowania kontaktów z nimi nawet po odejściu z organizacji. T. Listwan, Zarządzanie talentami – nowy nurt zarządzania kadrami w organizacjach, [w:] H. Jagoda, J. Lichtarski, red., Kierunki i dylematy rozwoju nauki i praktyki zarządzania przedsiębiorstwem, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2010. Do kupienia...

09.11.2010

06.11.2010

Zarządzanie talentami w Niemczech i Irlandii

Studium przypadku badające zarządzanie talentami w niemieckich i irlandzkich oddziałach międzynarodowej korporacji z USA. W badaniu analizowano również zastosowanie idei "talent on demand" Cappelliego. Dostęp online...

26.10.2010

Talent management for a new era

Poprzez wzrastającą mobilność kadr zwiększającą się jej różnorodność, rozwój wirtualizacji pracy, pozyskanie i utrzymanie talentów wymagać będzie nowego podejścia. W opinii P. Cheese'a należy wzmocnić praktykę zarządzania talentami i oprzeć ją jeszcze mocniej na strategicznych obszarach rozwoju firmy, odchodząc od podejścia operacyjnego, czy taktycznego. Zobacz: P. Cheese, Talent management for a new era: what we have learned from the recession and what we need to focus on next, “Human Resource Management International Digest”, Vol. 18, Nr 3/2010. Dostęp online...

A. Lipka, "Inwestycje w kapitał ludzki organizacji w okresie koniunktury i dekoniunktury"

Autorka poświęca krótki rozdział inwestycjom w łowienie i rozwój talentów. Określa, jakie rodzaje nakładów (m.in. realokacyjne, przygotowawcze) będą związane z kolejnymi etapami identyfikacji i rozwoju talentów. Do kupienia...

22.10.2010

C.K. Prahalad, M.S. Krishnan, "Nowa era innowacji"

Autorzy stwierdzają, że obecnie źródłem przewagi konkurencyjnej staje się dynamiczne dobieranie zasobów talentów do zaspokajania potrzeb związanych z określonymi zadaniami. Uważają oni, że istotne jest skupienie się, w odniesieniu do pojedynczych osób – na ich kwalifikacjach i postawach wobec uczenia się, a w odniesieniu do zespołów – na ich umiejętnościach i zdolnościach do stałego przegrupowywania się przy wykorzystaniu talentów z całego świata. Istotą jest dynamiczny dobór talentów – nie są już one przypisane do konkretnej organizacji i „zamknięte” w jej ramach. Do każdego projektu, nad którym firmy pracują (często wspólnie), przypisywany jest zasób, a więc projekty stają się tymczasowymi systemami organizacyjnymi. Książka do kupienia online...

20.10.2010

Jak zatrzymać najbardziej utalentowanych pracowników?

Tekst stanowi próbę znalezienia odpowiedzi na pytanie, dlaczego tak wiele przedsiębiorstw traci utalentowanych pracowników na korzyść konkurencji. Na podstawie wnikliwych badań autorzy zwracają uwagę na sześć powszechnie popełnianych błędów, uzasadniając przy tym konieczność obrania zupełnie odmiennej ścieżki postępowania. Artykuł autorstwa J. Martin i C. Schmidta opublikowany w HBR Polska w październiku 2010 r.

19.10.2010

T. Davis, "Ewaluacja talentu"

Autorami publikacji są praktycy, eksperci chcący podzielić się z czytelnikami swoją wiedzą z zakresu rekrutacji, rozwoju i szkolenia, a także utrzymania w organizacji utalentowanych pracowników. Zarządzanie talentami (ZT) uznają za bardzo istotną dziedzinę i umiejętność korporacyjną, która pozwala na oszczędność kosztów i osiągnięcie długotrwałej poprawy wyników ekonomicznych. Do kupienia na eoficyna.com.pl.

07.10.2010

Four stage approach to organisational talent development (part 2)

Druga część artykułu prezentującego czterostopniowy model organizacyjnego rozwoju talentów. Ukazał się w "Industrial and Commercial Learning" Vol 42, Nr 7/2010. Dostęp online...

22.09.2010

Wpływ dekoniunktury na zarządzanie talentami

Próba zweryfikowania hipotezy o możliwym pozytywnym wpływie okresu dekoniunktury gospodarczej na procesy zarządzania talentami realizowane w przedsiębiorstwach. Teza opiera się na założeniu, że w sytuacjach kryzysowych, organizacje, mimo dokonywanych oszczędności w obszarze HR, starają się zatrzymać dla siebie najlepszych pracowników, tzw. high potentials. Artykuł J. Tabor w "Zarządzaniu zasobami ludzkimi" nr 3-4/2010.

02.09.2010

Talent Management at Government Linked Companies (GLCs) II

Druga część charakterystyki zarządzania talentami w organizacjach w Malezji. Zaprezentowano Pharmaniaga Berhad oraz Proton Berhad. Czytaj online...

21.07.2010

Raport "Talent Management Survey 2010"

Postrzegana jakość strategicznego zarządzania talentami spadła w porównaniu z rokiem 2009 (m.in. poprzez zmniejszenie transparentności strategii). Rosną inwestycje, co może oznaczać na wychodzenie z kryzysu. Badania prowadzone w 2010 r. przez Talent Q na ponad 225 specjalistach HR w Wielkiej Brytanii i Irlandii. Czytaj online...

20.06.2010

Talent management in 2010: foundations for growth

Raport ACCA (the Association of Chartered Certified Accountants) poświęcony głównym wyzwaniom branży finansowej na rok 2010 w zakresie zarządzania talentami [identyfikacja, rozwój, rozmieszczanie i zatrzymywanie talentów]. Prezentuje wyniki badań prowadzonych w marcu 2010 r. na ponad 1400 respondentach ze 105 krajów. Czytaj online...

12.06.2010

Raport "Has the great recession changed the talent game?"

Sześć wskazań dla pracodawców, jak zarządzać talentami w obecnym stanie gospodarki. prezentuje raport z badań Deloittee oraz Forbes Insights. Zobacz raport...

07.06.2010

Talent management in academies

Omówiono identyfikację i rozwój talentów oraz budowanie kultury nastawionej na talenty. Artykuł B. Davies i B.J. Davies, University of Hull, Hull, UK opublikowany w International Journal of Educational Management w 2010 roku.Dostęp online...

Four stage approach to organizational talent development

Omówienie czterostopniowego modelu organizacyjnego rozwoju talentów, opartego na krzywej uczenia się (The Learning Curve, LTC). Ukazał się w "Industrial and Commercial Learning" Vol 42, Nr 6/2010. Dostęp online...

Developing talent in times of trouble

Artykuł poświęcony poszukiwaniu oszczędnych kosztowo rozwiązań w procesie rozwoju talentów w kryzysie. Opublikowany w "Development and Learning in Organizations", Vol 24, Nr 6/2010.Dostęp online...

02.06.2010

S.M. Cantrell, D. Smith, "Workforce of One: Revolutionizing Talent Management through Customization"

Książka prezentująca, w jaki sposób kastomizacja może być zastosowana do zarządzania talentami. Autorzy opierają się na badaniach przeprowadzonych na 70 menedżerach i ponad 550 pracownikach firm amerykańskich. Opis książki online...

26.05.2010

Retaining top talent still a requirement for firms

Zatrzymywanie najlepszych pracowników powinno zdecydowanie być kontynuowane w czasie recesji, gdyż zastępowanie pracownika innym jest dużo droższe niż pozostawienie go na stanowisku, a polepszenie się koniunktury może doprowadzić do walki o talenty. Zobacz: H. Brundage, M. Koziel, Retaining top talent still a requirement for firms, “Journal of Accountancy”, maj 2010. Czytaj online...

25.05.2010

Niedobór talentów

51% pracodawców w Polsce deklaruje, że ma trudności ze znalezieniem kandydatów o odpowiednich kwalifikacjach. Brak w Polsce wykwalifikowanych pracowników fizycznych, menedżerów projektów a także szefów kuchni i kucharzy. Wyniki badań Manpower na temat niedoboru talentów w Polsce i na świecie prowadzonych w styczniu 2010 r. Zobacz online...

22.05.2010

The Global Competition for Talent

Badania poświęcone analizie postaw młodych inżynierów w stosunku do globalnej rywalizacji o talenty realizowane przez studentów The Fletcher School of Law and Diplomacy, Tufts University, pod kierownictwem naukowym prof. J. Trachtmana. Czytaj online...

10.05.2010

Zarządzanie talentami: Model na XXI wiek

Nadszedł czas na radykalną przebudowę podejścia do zarządzania talentami. Wzorzec takiego modelu już istnieje: udoskonalana przez dziesiątki lat metoda przewidywania i zaspokajania popytu w warunkach niepewności - czyli model zarządzania łańcuchem dostaw. Peter Cappelli, profesor Wharton School, zwraca szczególną uwagę na cztery fundamentalne zasady nowego modelu zarządzania talentami. Artykuł w HBR Polska, nr 87, maj 2010. Dostęp online...

06.05.2010

Managing talent across a global workforce

Artykuł poświęcony zarządzaniu talentami w kontekście międzynarodowym. Ukazał się w "Strategic HR Review" vol. 9 No. 5/2010. Dostęp online...

23.04.2010

Global Talent Management

Specjalne wydanie "Journal of World Business" poświęcone globalnemu zarządzaniu talentami Volume 45, Issue 2 pod redakcją Hugh Sculliona, Davida G. Collingsa i Pauli Caligiuri. Dostęp online...

22.04.2010

D. Tapscott "Cyfrowa dorosłość. Jak pokolenie sieci zmienia nasz świat"

D. Tapscott w swojej publikacji używa nowego terminu „Talent 2.0”, bazującego na Web 2.0 (nowej fazie rozwoju internetu, mediów, komunikacji). Uważa on, że pozyskanie talentów 2.0, a więc talentów wywodzących się z pokolenia sieci, wymaga przekształcenia procesów HR, w tym m.in. procesów rekrutacyjnych. Do kupienia w WAIP...

19.03.2010

Managerial Talent, Motivation, and Self-Selection into Public Management

W artykule przeanalizowano relacje pomiędzy ścieżkami kariery talentów menedżerskich w aspekcie dokonywania wyboru pracy w publicznym bądź prywatnym sektorze. Autorzy: Josse Delfgaauw, Robert Dur, Erasmus University Rotterdam, Tinbergen Institute. Czytaj online...

10.03.2010

Counting on Analytical Talent

Wyniki badań ekspertów Accenture nad grupą ponad 1300 "talentów analitycznych". Odkryli m.in., że talent analityczny nie jest przez firmy doceniany, a menedżerowie nie do końca wiedzą jak go "zagospodarować".  Czytaj online... 

06.03.2010

The global hunt for talent in the digital age

Aby wygrać w walce o talenty, należy przemyśleć sposób zatrudniania, rozwoju i zatrzymywania pracowników. W artykule przeanalizowano wykorzystanie elektronicznych narzędzi w procesie rekrutacji. Dostęp online...

27.02.2010

Lex looks to the talent that will drive its future

Studium przypadku dwuletniego programu dla talentów realizowanego w firmie Lex (Wielka Brytania). Dostęp online...

Talent management is Bupharm's prescription for success

Studium przypadku indyjskiej firmy farmaceutycznej. Dzięki wprowadzeniu nowej strategii zarządzania talentami,  poziom strat talentów spadł z 19 do 14% rocznie. Dostęp online...

15.02.2010

Kształcenie pracowników w kryzysie

Celem opracowania jest podsumowanie zmian, jakie zaistniały w obszarze kształcenia pracowników w rezultacie ostatniego kryzysu finansowego. W szczególności uwzględniono w nim sytuację pracowników o największym potencjale, tzw. „talentów”. Analiza dotyczy również prognoz na rok 2010 i lata kolejne oraz kierunków działań w tym obszarze. Więcej...

07.02.2010

A talent development framework: tackling the puzzle

Prezentacja modelu rozwoju talentów opracowana przez prof. Mark E. Haskins i George'a R. Shaffera. Opublikowana w "Development and Learning in Organizations", Vol 24, Nr 1/2010 Dostęp online...