21.11.2008

Zarządzanie kompetencjami a zarządzanie talentami

Według J. Moczydłowskiej czasami błędnie używa się terminów zarządzanie talentami i zarządzanie kompetencjami zamiennie, gdyż występuje między nimi wyraźna różnica. Moczydłowska krytykuje rekomendowane systemy zarządzania talentami i koncentrowanie się wyłącznie na wysokiej klasy specjalistach uważając, że narusza to równowagę w organizacjach i prowadzi do wyłonienia wśród pracowników „równych” i „równiejszych”. Stwierdza, że termin zarządzanie talentami należy zarezerwować wyłącznie dla działań adresowanych do pracowników wybitnych, natomiast zarządzanie kompetencjami jest w stanie realizować potrzeby wszystkich pracowników. W jej opinii, efektywna realizacja procesu zarządzania kompetencjami obejmuje w swojej definicji również zaspokojenie potrzeb talentów. [Zarządzanie kompetencjami zawodowymi a motywowanie pracowników, Difin, 2008]

B. Mikuła zwraca uwagę na cechę odróżniającą ZT od zarządzania kompetencjami (ZK) czy zarządzania zasobami ludzkimi (ZZL): podczas gdy w ZZL i ZK ustala się, jakich kompetencji brakuje pracownikom i uzupełnia je w procesach szkoleniowych, w zarządzaniu talentami skupiamy się na udoskonalaniu talentów, a więc wybitnych umiejętności i specyficznych uzdolnień, które dana osoba już posiada. [Elementy nowoczesnego zarządzania. W kierunku organizacji inteligentnych, Antykwa, Kraków 2001]

20.11.2008

Jesteśmy świetną firmą, dlaczego więc uciekają od nas pracownicy?

Artykuł Katarzyny Sowińskiej-Bonder nt. przyczyn odejść kluczowych pracowników i sposobów na ich zatrzymanie. Ukazał się w HBR Polska w listopadzie 2008 r. Dostęp online... 

10.11.2008

Jak kobiety gwiazdy budują swoje uniwersalne zdolności

Kobiety, które jako analitycy giełdowi osiągają najlepsze wyniki, wydają się opierać swój sukces na relacjach budowanych na zewnątrz firmy – z klientami i spółkami – a nie na relacjach powstałych wewnątrz organizacji. Te kompetencje autor nazywa „przenośnymi”, gdyż są trwałe i niezależne od miejsca pracy. Po drugie, kobiety dokonują zwykle bardziej wnikliwej oceny potencjalnego przyszłego pracodawcy. W niniejszym artykule Groysberg wyjaśnia, dlaczego wyniki kobiet są „transferowalne” między organizacjami. Artykuł w HBR Polska nr 69, listopad 2008. Dostęp online...

07.11.2008

Talent management in the public sector

Na podstawie dwuletnich badań autorzy opisują zarządzanie talentami w sektorze publicznym. Skupiają się szczególnie na identyfikowaniu i rozwoju talentów oraz dają sugestie dotyczące metod zatrzymywania najlepszych pracowników. Czytaj online (str 19.)..

06.11.2008

Talenty jako podmioty zarządzania

Artykuł B. Mikuły i M. Morawskiego opublikowany w "Przeglądzie Organizacyjnym" w 2008 roku. W artykule zaprezentowano ideę zarządzania talentami w organizacji. Przedstawiono przesłanki koncepcji, szerokie i wąskie rozumienie zarządzania talentami oraz podstawowe jego funkcje i zadania. Zobacz streszczenie..