26.12.2008

HBR on Talent Management

Książkowe opracowanie ośmiu artykułów na temat zarządzania talentami, które pojawiły się w "Harvard Business Review". Do kupienia...

20.12.2008

Is talent management just "old wine in new bottles"?

Celem badań było stwierdzenie, czy zarządzanie talentami różni się znacząco od dawnych praktyk w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi. Wyniki wskazują, że taka różnica istnieje, a więc ZT nie jest jedynie "starym winem w nowej butelce". Studium przypadku międzynarodowej firmy działającej w Pekinie. Dostęp online...

19.12.2008

T.H. Davenport, "Zarządzanie pracownikami wiedzy"

Na podstawie serii badań zanalizowano i scharakteryzowano pracowników wiedzy. Publikacja zawiera szczegółowe definicje, wskazówki, opisy pozwalające zrozumieć zmiany zachodzące w sposobie pracy w społeczeństwie informacyjnym. Książka wydana w oryginale w 2005 r. przez HBS. Do kupienia w eoficyna.pl.

It's 2008: Do You Know Where Your Talent Is?

Prezentacja nowego modelu zarządzania talentami, opartego na trzech wymiarach: Develop-Deploy-Connect w opozycji do tradycyjnego, liniowego procesu ZT (Acquire->Deploy->Develop->Retain). Zobacz raport...

14.12.2008

Programy rozwojowe - jak kształcić talenty w organizacjach

Współczesne organizacje działają w otoczeniu, którego cechą jest niepewność i zmienność. Aby uzyskać i utrzymać przewagę konkurencyjną, powinny więc elastycznie dopasowywać się do zmian. Trudno jednak tego dokonać, gdy pracownicy dysponują przestarzałą wiedzą i nie mają dostępu do aktualnych i użytecznych informacji. Ciągła aktualizacja wiedzy i ustawiczne kształcenie personelu nie są już więc jedynie dodatkiem do wizerunku organizacji, lecz wymogiem dla przedsiębiorstw chcących dotrzymać kroku konkurentom. Czytaj artykuł...

12.12.2008

Public Personnel Management - special issue TM

Specjalne wydanie kwartalnika Public Personnel Management poświęcone w całości zagadnieniu zarządzania talentami. W numerze m.in. ZT a demografia, metoda wdrażania ZT focus and fit, a także zarządzanie talentami w Afryce. Czytaj online...

ZT w organizacjach publicznych

V. Garrow i W. Hirsch opowiadają się za wdrażaniem zarządzania talentami w organizacjach metodą focus and fit (zogniskowania i dopasowania). Zogniskowanie działań w ramach strategii ZT polega na znalezieniu konkretnych obszarów i celów, na których powinny się skupić osoby zarządzające, odpowiadając na pytania: do czego, gdzie i kiedy jest organizacji potrzebne zarządzanie talentami. Dopasowanie oznacza zaś takie wdrożenie procesu ZT, aby nie spowodowało ono konfliktu z istniejącą kulturą organizacyjną, potrzebami pracowników, bieżącymi praktykami HR, kompetencjami kadry menedżerskiej. Artykuł opublikowany w Public Personnel Management w 2008 roku. Czytaj online...

10.12.2008

Managing talent across national borders

Wyniki badań przeprowadzonych we Francji i Wielkiej Brytanii podczas wdrażania wspólnego projektu zarządzania talentami (autorstwa M. Boussebaa, G. Morgan). Wykazały one, że idea zarządzania talentami, rozumiana w sposób brytyjski nie może być zastosowana wprost w warunkach francuskich, gdyż w kraju tym podejście do tego zagadnienia jest zupełnie inne. Różnice te doprowadziły do porażki transnarodowego przedsięwzięcia ZT. Dostęp online...

21.11.2008

Zarządzanie kompetencjami a zarządzanie talentami

Według J. Moczydłowskiej czasami błędnie używa się terminów zarządzanie talentami i zarządzanie kompetencjami zamiennie, gdyż występuje między nimi wyraźna różnica. Moczydłowska krytykuje rekomendowane systemy zarządzania talentami i koncentrowanie się wyłącznie na wysokiej klasy specjalistach uważając, że narusza to równowagę w organizacjach i prowadzi do wyłonienia wśród pracowników „równych” i „równiejszych”. Stwierdza, że termin zarządzanie talentami należy zarezerwować wyłącznie dla działań adresowanych do pracowników wybitnych, natomiast zarządzanie kompetencjami jest w stanie realizować potrzeby wszystkich pracowników. W jej opinii, efektywna realizacja procesu zarządzania kompetencjami obejmuje w swojej definicji również zaspokojenie potrzeb talentów. [Zarządzanie kompetencjami zawodowymi a motywowanie pracowników, Difin, 2008]

B. Mikuła zwraca uwagę na cechę odróżniającą ZT od zarządzania kompetencjami (ZK) czy zarządzania zasobami ludzkimi (ZZL): podczas gdy w ZZL i ZK ustala się, jakich kompetencji brakuje pracownikom i uzupełnia je w procesach szkoleniowych, w zarządzaniu talentami skupiamy się na udoskonalaniu talentów, a więc wybitnych umiejętności i specyficznych uzdolnień, które dana osoba już posiada. [Elementy nowoczesnego zarządzania. W kierunku organizacji inteligentnych, Antykwa, Kraków 2001]

20.11.2008

Jesteśmy świetną firmą, dlaczego więc uciekają od nas pracownicy?

Artykuł Katarzyny Sowińskiej-Bonder nt. przyczyn odejść kluczowych pracowników i sposobów na ich zatrzymanie. Ukazał się w HBR Polska w listopadzie 2008 r. Dostęp online... 

10.11.2008

Jak kobiety gwiazdy budują swoje uniwersalne zdolności

Kobiety, które jako analitycy giełdowi osiągają najlepsze wyniki, wydają się opierać swój sukces na relacjach budowanych na zewnątrz firmy – z klientami i spółkami – a nie na relacjach powstałych wewnątrz organizacji. Te kompetencje autor nazywa „przenośnymi”, gdyż są trwałe i niezależne od miejsca pracy. Po drugie, kobiety dokonują zwykle bardziej wnikliwej oceny potencjalnego przyszłego pracodawcy. W niniejszym artykule Groysberg wyjaśnia, dlaczego wyniki kobiet są „transferowalne” między organizacjami. Artykuł w HBR Polska nr 69, listopad 2008. Dostęp online...

07.11.2008

Talent management in the public sector

Na podstawie dwuletnich badań autorzy opisują zarządzanie talentami w sektorze publicznym. Skupiają się szczególnie na identyfikowaniu i rozwoju talentów oraz dają sugestie dotyczące metod zatrzymywania najlepszych pracowników. Czytaj online (str 19.)..

06.11.2008

Talenty jako podmioty zarządzania

Artykuł B. Mikuły i M. Morawskiego opublikowany w "Przeglądzie Organizacyjnym" w 2008 roku. W artykule zaprezentowano ideę zarządzania talentami w organizacji. Przedstawiono przesłanki koncepcji, szerokie i wąskie rozumienie zarządzania talentami oraz podstawowe jego funkcje i zadania. Zobacz streszczenie..

26.10.2008

P. Cheese i in., "The Talent Powered Organization"

Publikacja konsultantów z Accenture: P. Cheese'a, R.J. Thomasa, E. Craig. Zawiera rozdziały poświęcone identyfikacji talentów, ich rozwojowi, budowaniu zaangażowania, wzmacnianiu wyników. Do kupienia...

19.10.2008

A. Pocztowski, "Zarządzanie talentami w organizacji"

Druga na rynku polskim publikacja poświęcona zarządzaniu talentami. Oprócz analizy wielu zagadnień z tego obszaru prezentuje również wyniki badań prowadzonych w polskich firmach. Do kupienia w profinfo.pl.

26.09.2008

TQM a zarządzanie talentami

H.P. Stevens stwierdza, że do procesu zarządzania talentami ma również zastosowanie koncepcja TQM (Total Quality Management). W szczególności analizował on zastosowanie w tym obszarze metodologii Six Sigma, polegającej na usprawnianiu procesów przez eliminowanie błędów, wad i usterek, prowadzących do zmniejszania jakości produktu. Zobacz: H.P. Stevens, Total Quality Management Now Applies to Managing Talent, “The Journal for Quality & Participation”, summer 2008, Association for Quality and Participation. Dostęp online...

20.09.2008

Zarządzanie talentami na uczelniach

Artykuł prezentuje strategiczne inicjatywy HR, które wspierają organizację w osiąganiu celów związanych z talentami. Opublikowany w piśmie CUPA-HR, College and University Professional Association for Human Resources. Czytaj online...

22.07.2008

How to address China’s growing talent shortage

37% badanych amerykańskich przedsiębiorstw działających w Chinach uznało pozyskiwanie talentów za największy problem, a także badania menedżerów, z których 44% uznało, że niewystarczająca liczba talentów jest największą barierą dla spełnienia ich globalnych ambicji. Artykuł K. Lane i F. Pollner, "The McKinsley Quarterly", Nr 3, 2008.

A talent shortage for European banks

Artykuł opisujący problemy z pozyskaniem talentów dla sektora finansowego. Zawiera m.in. kategoryzację instytucji pod względem zaawansowania we wdrażaniu zarządzania talentami, jako kryterium przyjmując postrzeganie roli talentów przez te organizacje. Dostęp online...

20.07.2008

P. Capelli, "Talent on demand"

Autor przekonuje, że w obecnych czasach, gdy największym wyzwaniem jest niepewność, a przedsiębiorstwa nie są w stanie przewidzieć swojej przyszłości i potrzeb biznesowych, nie ma możliwości zaplanować, jakie talenty będą potrzebne za kilka lat. W zakresie rekrutacji, sugeruje on zatem przyjęcie podejścia make and buy (wytworzyć i kupić). Polega ono na wyważeniu i łączeniu rozwoju własnych pracowników (made) oraz pozyskiwania talentów zewnętrznych (buy). Publikacja wydana w 2008 roku przez Harvard Business Press. Do kupienia...

06.07.2008

Zarządzanie talentami w controllingu

Artykuł A. Szplita i R. Bielawskiego opublikowany w Studia i Materiały "Miscellanea Oeconomicae" 2/2008. Numer dostępny w Bibliotece Narodowej. Zobacz spis treści..

20.06.2008

Meeting the challenges of global resourcing

Autorka, Frances Wilson, stwierdza, że zarządzanie talentami jest jednym z największych wyzwań, przed którymi stoją europejscy pracodawcy. W dobie globalizacji analizuje również pozyskiwanie i rozmieszczanie talentów w skali międzynarodowej. Dostęp online...

20.05.2008

Managing capabilities for talent engagement and pipeline development

Studium przypadku międzynarodowej organizacji w zakresie rozwoju kompetencji pracowników, selekcji high-potentials, mierzenia rezultatów ich pracy i budowania zaangażowania. Artykuł autorstwa prof. J. Bhatnagara opublikowany w Industrial and Commercial Training. Dostęp online..

20.04.2008

Rozwój organizacji uczącej się a zarządzanie talentami

W artykule dokonano zestawienia koncepcji organizacji uczącej się z elementami modelu zarządzania talentami oraz analizy zależności występujących między nimi w kontekście rozwoju przedsiębiorstwa. Scharakteryzowano procesy wspólne oraz przedstawiono możliwości wykorzystania ich dla wsparcia rozwoju kompetencji pracowników w ramach kształcenia ustawicznego. Analizie poddano również wpływ niniejszych koncepcji na zdobywanie przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa. Czytaj artykuł...

Learning's Impact on Talent Flow

Jeśli talenty czują, że ich rozwój został zahamowany, zaczynają rozglądać się za innym pracodawcą. Artykuł dr Roberta Rodrigueza opublikowany w kwietniu 2008 r. w "Chief Learning Officer". Czytaj online...

07.03.2008

Rapid Talent Development

Artykuł z pisma "T+D" (Training and Development) poświęcony wykorzystaniu e-learningu do szybkiego rozwoju talentów. Dostęp online...

Talent Management Up for Grabs?

Wywiad z czterema learning executives z Verint, Allstate, Krempl International oraz Orkin na temat ich doświadczeń i dobrych praktyk w zakresie zarządzania talentami. Dostęp online...

24.02.2008

Ph. Brown, A. Hesketh, "The Mismanagement of Talent: Employability and Jobs in the Knowledge Economy"

Autorzy polemizują z głównymi założeniami dotyczącymi "walki o talenty", np. stwierdzają, że zasoby talentów nie są ograniczone, lecz to organizacje poszukujące talentów sztucznie zawężają zakres poszukiwań poprzez m.in. ograniczając się do absolwentów elitarnych uczelni. Publikacja wydana przez Oxford University Press do kupienia w Amazon.co.uk..

22.02.2008

Who will win the emerging battle for talent between Dragons and Tigers?

Przeprowadzono badania mające na celu porównanie działań w zakresie pozyskiwania talentów w międzynarodowych przedsiębiorstwach produkcyjnych ulokowanych w takich krajach azjatyckich jak Singapur, Tajwan (Dragons), oraz Indonezja, Malezja, Filipiny i Tajlandia (Tigers). Artykuł C. Zheng, C. Soosay, P. Hyland w "Journal of Manufacturing Technology Management" Vol. 19 Nr 1, 2008. Dostęp online...

23.01.2008

Using Corporate Social Responsibility to Win the War for Talent

Artykuł opisujący zależności pomiędzy stosowaniem w organizacji działań w zakresie CSR (corporate social responsibility, społecznej odpowiedzialności biznesu) a pozyskiwaniem talentów. C.B. Bhattacharya, Sankar Sen and Daniel Korschun w MIT Sloan Management Review, styczeń 2008. Dostęp online...

20.01.2008

Duże ryzyko zatrudniania gwiazd

Autorzy (B. Groysberg, A. Nanda, N. Nohria) na podstawie badań prowadzonych na grupie ponad tysiąca najlepszych analityków giełdowych stwierdzili, że dostosowanie się talentów do nowego środowiska pracy jest niezwykle trudne, a często powoduje spadek ich dotychczasowych wyników. Prowadzi to do sytuacji, w której zatrudnienie talentu nie daje zamierzonych rezultatów, a wręcz odwrotnie - wpływa negatywnie na działanie grupy. Artykuł opublikowany w HBR Polska w styczniu 2008 r.

Role of the HR environment on talent growth

Wyniki badań prowadzonych w klastrach przemysłowych w Chinach. Qingxiong Weng przeanalizował znaczenie środowiska HR dla wzrostu talentów w ramach pięciu aspektów: industrial clusters economy (ICE), industrial clusters HR policy (ICHRP), industrial clusters living setting (ICLS), industrial clusters culture (ICC) and industrial clusters HR management (ICHRM). Dostęp online...

16.01.2008

Making talent a strategic priority

Autorzy zaprezentowali wyniki badań prowadzonych w 2006 i 2007 roku i stwierdzają, że wojna o talenty trwa, a szefowie firm muszą wciąż ulepszać swoje strategie przyciągania, motywowania i zatrzymywania najlepszych. Artykuł M. Guthridge, A.B. Komm, E. Lawson w "McKinsley Quarterly", styczeń 2008. Dostęp online...

06.01.2008

Zarządzanie talentami – wyzwanie współczesnych organizacji

Wykład prof. Listwana dostępny w Otwartym Uniwersytecie Ekonomicznym na WIEDZAinfo.pl. Zawiera podstawowe informacje dotyczące zarządzania talentami. Czytaj online...